tormjaaland 2018-04-16 17:05:53

Styremøte Februar 2018

Protokoll styremøte tirsdag 27.februar kl 19.00

Til stede: Nils Vidar Stray, Per Rune Omfjord, Nina Gjærum Reinhardt, Jo Vegard Aardal, Jon Grindland

Tor Mjaaland (adm)

Forfall: Frank G. Balchen (møtte i o-kretsen)

Sak 9/18: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjent.

Sak 10/18: Orientering fra gruppene.


Hopp: Arrangert to hopprenn på Sandrip med ca 20 deltakere hver gang. Stort apparat selv med få hoppere. Steinar Møvik gjør en kjempejobb i hoppgruppa, ellers veldig få som bidrar. Jon betegner situasjonen som kritisk i Hoppgruppa både når det gjelder tillitsvalgte og dugnadsfolk og antall aktive. Nils foreslo et møte mellom ledelsen i klubben og det nye Hopputvalget etter årsmøtet.

Langrenn: 30 stk til Oslo Skifestival. Deltakere også i Hovedlandsrennet. Flere gode resultater fra unge oddersjaaere. Også andre renn med bra resultater fra Oddersjaa. Stor aktivitet, ca 50 aktive.

Orientering: Jo Vegard orienterte om at Vegard Danielsen melder overgang til Oddersjaa etter årets NM. Einar Ekeland satser for fullt på orientering. Det blir nybegynnertrening til våren. Skal ha både dame- og herrelag i NM på Vegårshei. Oddersjaa skal bidra under Hovedmesterskapet for ungdom som KOK arrangerer. Jobber videre med prosjekt VM 2019.

Styreleder minnet om at VM-prosjektet må ha fremtidig betydning for o-sporten i Oddersjaa mht rekruttering og aktivitet.

Sak 11/18: Årsmøte Hovedklubben
Vedtak:
Enighet om at følgende skjer på årsmøtet:
- Utdeling av hederstegn til Ivar M. (Tor ansv)
- Ildsjeler i hver gruppe hedres (Jo Vegard lager diplom)
- Jobber med å få Morten Aa Djupvik til å bidra (Tor)
- Quiz (Nils ansv)
- Servering (Mandals- eller Lyngdals-kringle...e.l. )Sak 12/18: Styrets Årsrapport

Nils gikk gjennom årsrapporten. Den ble vedtatt med følgende tilføyelser:

  • Oddersjaa jobber for å bli en rausere klubb. Har blant gitt klubbtøy til trenere, løypeutvalg og tillitsvalgte.
    - Bør ha med noe om utarbeidelsen av Klubbhåndboka.
    - Bør ha med noe om at klubben har fått system på politiattester.
    - Bør ha med noe om gaven på 90.000 fra Ivar M.

Sak 13/18: Budsjett 2018

Tor la frem forslag til budsjett for Hovedklubben 2018. Følgende endringer ble gjort:
- Overføring til O-gruppa reduseres til 15.000 kroner
- Overføring til Langrennsgruppa reduseres til 80.000 kroner
- Inntekter boksalg settes til 30.000 kroner.

Med disse endringene ble budsjettet godkjent og skal legges frem på årsmøtet 21. mars.

Sak 14/18: Prosjekt VM 2019.

Viser til kort kommentar under rapport fra gruppene. Forøvrig utsettes saken til leder for O-gruppa er til stede på styremøtet.


Sak 15/18: Status Kristiansand Skifestival

Tor orienterte om at det skal holdes et planleggingsmøte fredag 2. mars i regi av Kristiansand kommune som har kalt inn berørte etater. Nils og Tor forbereder dette møtet.
Ellers lite nytt mht tv-overføring og løpere. OL en vesentlig årsak til det. Viktig at klubben nå setter trøkk på videre forberedelser.

Sak 16/18: Nytt opplag turbok.

Nils orienterte om at ledelsen i klubben har sagt ja til å trykke opp et nytt opplag på 500 turbøker i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd. Bøkene klar om kort tid. Tilstrekkelig å selge ca en tredjedel av opplaget for å gå i balanse. Gruppene kan fortsatt selge bøker.

Sak 17/18: Oppfølging rekrutteringsprosjekt.

Saken overlates til nytt styre.

Sak 18/18: Åpen Post

Følgende saker ble behandlet:
Henvendelse fra FV om å arrangere skidag for ansatte.
Vedtak: Tor melder tilbake til FV at Oddersjaa kan lage et opplegg under Telenorkarusellen 14. mars. Videre kontakt går mellom FV og langrennsgruppa.

PS: I det jeg skriver protokollen melder FV tilbake at de synes dette høres veldig bra ut. Jeg foreslo kr 10.000 til Oddersjaa for jobben. FV v/Åge Harald Drangsholt skulle tenke videre på det....

Henvendelse fra Øvrebø IL om spleiselag for å skaffe diverse utstyr til Nye Sandrip fritidspark.

Gjelder inventar, tidtakerutstyr, snøscooter etc.
Oddersjaas andel kan bli ca 50.000,-.

Styret vedtok at Tor melder tilbake en «positiv avventende holding», avhengig av hva de andre idrettsklubbene i spleiselaget vedtar. Saken kommer eventuelt opp på nytt.Møtet hevet kl 21.15

Tor ref.

.- Styremøter høsten 2017: 23. oktober og 20. november. Begge dager kl 19.30.
- Få i gang voksentrening. Ta kontakt med Aa Djupvik/Setesrullen (Holskog) og andre for å finne formen på rulleskitrening for voksne.

Møtet hevet kl 21.30.

Ref Tor