Tor Mjaaland 2018-09-11 14:28:13

Styremøte august 2018

Protokoll styremøte tirsdag 21. august kl 18.00


Til stede: Per Rune Omfjord, Kari Røskaft, Yngve Sletten, Teddy Teisrud, Frank Balchen
Tor Mjaaland (adm)
Forfall: Nils Vidar Stray (jobbreise), Nina Gjærum Reinhardt (bortreist)

Sak 33/18: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjent.

Sak 34/18: Orientering fra gruppene.

Hopp: Leverte en fyldig rapport i forkant av møtet. Den forteller blant annet om en lang hoppsesong på snø, samlinger lokalt og sentralt, kretssamling i Brattåsen og regioncup i Klappane. Seks gutter fra Oddersjaa er aktive, kanskje et par nye på vei inn.
Langrenn: Har hatt samling på Gautefall, svært vellykket rulleskiskole med landslagsutøverne som instruktører, gjennomført et vellykket Kristiansand Skifestival. Første høsttrening 20. august. Planlegger en samling før høstferien og en høstkarusell.
Orientering: Gjennomførte en travel helg i juni med Merkeløpet og Erik Balchens Minneløp samme helgen med Ravnedalen som samlingsplass. Lars Audun Hadland og Jon Terje Ekeland løypeleggere, Dagfinn Haarr/Erik Hodne/Frank Balchen løpsledere. Arrangerte vellykket o-løp fra Klubbhuset tirsdag 14. august med over 90 deltakere. Balchen-familien hadde ansvaret for dette løpet. Jobber med å få løpere på høyt nivå tilbake til Oddersjaa.
Sak 35/18: Status prosjekt utvidelse av rulleskiløypa.
Yngve har tatt ansvar for dette prosjektet. Han orienterte om følgende:
Gjennomført møte med Parkvesenet. Konstruktive tilbakemeldinger derfra. Vilje til å få dette til. Nå jobbes det med å få til en søknad til Gjensidigefondet som har søknadsfrist 15. sept. Utvidelsen vil bety ca en kilometer lengre løype, instruksjonsflate og slutt på to-veis trafikk. Parkvesenet undersøker spillemidler og om Oddersjaa skal stå som utbygger. Parksjef signaliserte at Oddersjaa kan få sette opp reklame/sponsplakater i løypa.
Tor supplerte med at institusjonene rundt løypa, Sanitetsforeningen og Kongsgård sykehus, er svært positive til utbyggingen og kan bidra i en søkeprosess til Gjensidigefondet.

Sak 36/18: Halvårsregnskap
Saken utsatt til september-møtet. Regnskapene ikke klar fra regnskapskontoret.
Sak 37/18: Oppsummering Kristiansand Skifestival
Tor ga en kort oppsummering av en vellykket skifestival. Det økonomiske resultatet er ennå ikke klart. Men signalene er at vi styrer mot et forventet underskudd i størrelsesorden kr 50.000 for Oddersjaa sin del. Et hovedmål for et nytt arrangement i 2019 må være tv-dekning for å få inn riksdekkenede sponsorer.
Roste klubben og medlemmene for fantastisk dugnadsinnsats før, under og etter rennet.
Ga også uttrykk for at samarbeidet med Best Event fungerer godt.
Sak 38/18: Rekruttering. Hva gjør vi?
Enighet i styret om at Oddersjaa har en tydelig rekrutteringsutfordring i alle gruppene. Til «våre idretter» kommer ikke de unge av seg selv, som f. Eks i fotballen.
Vedtak:
1. Teddy forbereder en brosjyre om Oddersjaa som kan deles ut på skoler.
2. Langrennsgruppa forbereder skiskole.
3. Lørdag 13. oktober arrangerer hele klubben en Oddersjaa-dag i og rundt Klubbhuset. Gruppene viser aktiviteter, lager o-løp for familiene, lar ungene prøve rulleski (må kjøpe skisko), og har den mobile hoppbakken på plass. Gruppene må forberede dette godt.
Tor sørger for annonsering, innkjøp av pølser, kake, kaffe etc.
Tor kaller inn til møte med gruppene om arrangementet i forkant av høstferien (slutten av september)
Sak 39/18: Gjennomgang ansvarsområder.
Tor gikk gjennom ansvarsområdene vi fordelte i forrige styremøte. Teddy bekrefter at han tar ansvar for sponsorarbeidet og koordinerer rekrutteringstiltak i samarbeid med klubbledelsen og gruppene.
Kari skal se nærmere på sportslig plan. Tor oversender det vi har slik at hun kan sette seg inn i dette og ta saken opp en gang i semesteret.

Sak 40/18: Dugnad Klubbhuset

Tor orienterte om at det er nødvendig med beising av Klubbhuset.
Vedtak: Vi gjennomfører en dugnad der hovedmål er beising av Klubbhuset torsdag 30. august fra kl 16. Yngve skaffer lift/stiger. Gruppene pålegges/oppfordres/bes pent om å stille med to stk kvinner/menn. Tor sørger for innkjøp av beis/koster etc og kontakter byggmester for å få riktig farge, eventuelt også for råd om maling av underetasje der det er tagget.
Møtet hevet kl 20.00

Tor ref.

 

Tidligere styremøter

Styremøte 29. mai 2018

Styremøte 24. april 2018