tormjaaland 2018-04-16 09:40:31

Nils Stray gjenvalgt som formann

Protokoll årsmøtet i Oddersjaa for 2017.

 

 

Tid: 21. mars 2018 kl 18.30

Sted: Donnhuset, Bispegra.

 

Til stede: 21 stemmeberettigede Oddersjaa-medlemmer.

 

Før behandlingen av dagsorden overrakte Arne Holte en gave på kr 12.500 kroner til Oddersjaa. Dette er halvparten av beløpet han mottok fra Kristiansand kommune da han ble tildelt Frivillighetsprisen 2017. Den andre halvparten går til foreningen Norilco. Klubbens leder mottok gaven og takket Arne.

 

 

Sak1: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjent

 

Sak2: Godkjenning av saksliste og stemmeberettigede

Vedtak: Saksliste godkjent. Alle fremmøtte stemmeberettigede.

 

Sak 3: Valg av dirigent

Vedtak: NilsV. Stray dirigent,

 

Sak 4: Valg av referent

Vedtak: Tor Mjaaland referent

 

Sak 5: Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Vedtak: Åse Karin Wigemyr og Ole Lossius underskriver protokollen.

 

Sak 6: Årsberetning Oddersjaa

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent med følgende rettelser/tilføyelser:

  1. Nina Gjærum Reinhardt var falt ut av listen over styremedlemmer.

  2. Gaven fra Ivar Mjåland føyes til Årsberetningen for 2017.Sak 7: Årsberetninger gruppene

Vedtak: Gruppenes årsberetninger enstemmig godkjent.

 

Sak 8: Regnskap Oddersjaa og «konsernregnskap»(med gruppene)

Vedtak: Det fremlagte årsregnskap for Oddersjaa og for gruppene enstemmig godkjent

 

Sak 9: Fastsettelse av medlemskontingenten

Vedtak: Styrets forslag om at dagens satser for medlemskontingent videreføres enstemmig vedtatt. Satsene er: Medlem: kr 100,- Aktiv medlem: kr 400,- Familiemedlemskap: kr 700,- per år.

 

Sak 10: Budsjett Oddersjaa

Vedtak: Det fremlagte budsjett for Oddersjaa enstemmig vedtatt .

Årsmøtet oppfordret det nye styret til å påvirke kommunen for å øke støtten til løypearbeidet.

Årsmøtet oppfordrer det nye styret til å takke Parkvesenet/løypekjørerne for innsatsen de legger ned, også for Oddersjaa når klubben har arrangementer.

 

Sak 11: Budsjett gruppene

Vedtak: Budsjettene for gruppene enstemmig godkjent

 

Sak 12: Valg

Valgkomiteen la frem følgende forslag:

 

Styrets leder: Nils Vidar Stray . 1 år.

Vedtak: Valg ved akklamasjon

 

Styrets nestleder: Per Rune Omfjord.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

 

Styremedlem: Nina Gjærum Reinhardt. Ikke på valg, valgt for to år i 2017.

 

Styremedlem: Yngve Sletten. 2 år.

Vedtak: Valg ved akklamasjon

 

Styremedlemmer fra gruppene: Per Rune Omfjord, langrenn, Kari Røskaft, hopp, Frank Glad Balchen, orientering.

 

Varamedlem (fast møtende): Teddy Teisrud. 2 år

Vedtak: valgt ved akklamasjon

 

 

Revisorer: Olav Rustad gjenvalg. Årsmøtet pålegger styret å utnevne revisor 2.

 

Valgkomite: Jo Vegard Aardal (leder), Unni Myhre og Svenn Anders Spikkeland enstemmig valgt som ny valgkomite.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Etter at årsmøtesakene var behandlet ble avtroppende varamedlem Jo Vegard Aardal takket for innsatsen og overrakt blomster.

 

Deretter ble Ivar Mjåland tildelt Oddersjaas hederstegn for støtte til klubben gjennom mange år. Blant annet til realisering av Klubbhuset og nylig en større gave til Løypeutvalget som kommer hele Kristiansands befolkning til gode.

 

Nytt av året var utnevnelse av tre «ildsjeler». Følgende tre ble utnevnt til ildsjeler:

Magne Dølemo, langrenn, Jon Terje Ekeland, orientering, Steinar Møvik, hopp. Alle tre fikk gavekort og diplom og takk fra de respektive gruppeledere.

 

Møtet hevet kl 20.30

 

Tor Mjaaland

 

referent.