jovegard 2018-01-09 20:17:56

Oddersjaas beredskapsplan

Oddersjaa har en plan for beredskap ved krisesituasjoner. Den kan lastes ned som PDF nederst på siden.

Plan for beredskap i krisesituasjoner

Vedtatt av Oddersjaa SSK 24.september 2012.

Beredskapsplanen er Styrets ”håndbok” for håndtering
av ekstraordinære hendelser i Oddersjaa SSK.

Ekstraordinære hendelser er noe som…

 • krever aktivisering/mobilisering av klubbens ledelse
 • krever drøfting og samordning
 • krever umiddelbare tiltak
 • representerer en risiko for oss alle i Oddersjaa

Ekstraordinær hendelse kan være…..

 • Død/livstruende skade under idrettsarrangement hvor Oddersjaa har deltagere
 • Død/livstruende skade under arrangement hvor Oddersjaa er hovedeller delansvarlig arrangør
 • Død/livstruende skade under transport til/fra idrettsarrangement eller annet arrangement hvor Oddersjaa som klubb deltar
 • Død/livstruende skade i forbindelse med all form for trening i regi av Oddersjaa
 • Alle former for overgrep hvor Oddersjaa som klubb er involvert
 • Alle former for administrativt/økonomisk/ledelsesmessig utroskap

Styrets oppgaver:

Innhente opplysninger for å få en best mulig oversikt over situasjonen.
Etablere en FELLES forståelse av situasjonen.
Avklare hva Styret KAN/BØR foreta seg:
overfor de skadde
overfor de pårørende
overfor øvrige involverte
overfor politi, sykehus o.l.
Utarbeide en informasjonsstrategi overfor media:
hvem uttaler seg
hva sier vi noe om
hva sier vi IKKE noe om
når tid uttaler vi oss
Umiddelbart etablere KRISELOGG hvor all viktig informasjon i forbindelse
med hendelsen journalføres og dokumenteres.

Når er situasjon inntreffer som krever at beredskapsplan settes i verk, er
det Hovedstyret i samarbeid med den gruppen som er rammet, som
har ansvar for informasjon.
Ev. utarbeide pressemeldinger.
Sikre at Styret har nødvendig mediakompetanse, ev. ved å be om
ekstern bistand.
Jevnlig evaluere vår informasjonsatferd.

Sosiale medier:

Klubbens ledelse innser at en situasjon som krever at beredskapsplan
settes i verk også vil medføre aktivitet på sosiale medier.
Klubbens medlemmer oppfordres til å vise stor varsomhet når det gjelder omtale av hendelse og de som er involvert i hendelsen.
Det gjelder ikke minst identifisering av klubbmedlemmer som måtte
være involvert .
Husk at sosiale medier har en enorm rekkevidde og at det som skrives
der blir stående der for all fremtid.
Det er ledelsen i klubben som skal informere om det som har skjedd. Ikke enkeltmedlemmer gjennom sosiale medier. Det gjelder både tekst
og billedbruk.

Hva Styret trenger:

 • Telefoner
 • PC
 • Skrivemateriell
 • ”Møterom”
 • Kopieringsmulighet
 • Flippover
 • Loggblankett (se under)
 • Hylle for meldinger